ÜZÜMLÜ KÖYÜ Bir zamanlar İpek Yolunun geçtiği,medeniyetlerin kurulduğu bir yerleşimyeri...BEDİ (ÜZÜMLÜ KÖYÜ)
GÖLPAZARI-BİLECİK

OSMANLI ARŞİVLERİNDE GÖLPAZARI


OSMANLI ARŞİVİNDE GÖLPAZARI
- tarih 03.02.2011, 15:50 (UTC)
 1- Tarih: 21/B /1337 (Hicrî) Dosya No:5 Gömlek No:99 Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
İzmit'e bağlı kaza ve köylerde adam öldürme ve hırsızlık fiilerini işleyen şakilerin yakalandığı.

2- Tarih: 25/B /1337 (Hicrî) Dosya No:6 Gömlek No:28 Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
İzmit Gölpazarı'nda Köprücü Değirmeni'ni basan şahıslardan üçünün yakalandığı.

3- Tarih: 17/Z /1337 (Hicrî) Dosya No:50/-2 Gömlek No:54 Fon Kodu: DH.KMS.
Patrikhane'nin masumiyetlerini iddia ettiği Bilecikli iki Ermeninin Gölpazarlı bir Müslümanı öldürme suçundan mahkum oldukları. • 2-Patrikhane'nin iadesini istediği Boğazlıyan'ın Çakmak köyünden Maryam Demirciyan isimli Ermeni kızın ihtida ederek kendi arzusuyla Nevşehir'in Arapsun köyünden Orman Memuru Mustafa'yla evlendiği. • 3-Diyarbakır'dan Ermeni Murahhasası Mardiros Mavuyan'ın iadesini istediği Hayriye nam-ı diğer Virzin isimli kızın Müslüman kocasının yanında kalmakta ısrarlı olduğu.


4- Tarih: 07/Ca/1326 (Hicrî) Dosya No:73 Gömlek No:60 Fon Kodu: DH.TMIK.S..
Hüdavendigar'a bağlı Gölpazarı nahiyesinin ehemmiyet ve büyüklüğünden dolayı orada bir kaymakamlık talebinin tekid edildiği.

5- Tarih: 09/Ca/1326 (Hicrî) Dosya No:1260 Gömlek No:13 Fon Kodu: DH.MKT.
Ertuğrul sancağı dahilinde Gölpazarı bataklığının kurutulması için tüccardan Hatabizade Mehmed Ali ve Dava Vekili Ahmed Saki Efendilere ita edilen ruhsatın şartlarını havi Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesinden tanzim olunan mazbatanın gönderildiği.

6-Tarih: 13/R /1327 (Hicrî) Dosya No:2800 Gömlek No:89 Fon Kodu: DH.MKT.
Ertuğrul sancağına tabi Gölpazarı nahiyesinin kazaya tahvili Şura-yı Devlet'çe karara bağlanmasına rağmen gelecek yıla bırakıldığından masraflarının bu yıl bütçesine ithali talebi hakkında ahalinin Meclis-i Mebusan'a gönderdiği arzuhalin mutalaa için gönderildiği.

7-Tarih: 24/Ca/1327 (Hicrî) Dosya No:1128 Gömlek No:34 Fon Kodu: MF.MKT.
Ertuğrul sancağı Gölpazarı nahiyesine bağlı Yedi Karyesi İbtidai Mektebi muallimliğine Ali Rıza Efendi'nin tayini.

8- Tarih: 18/C /1327 (Hicrî) Dosya No:2868 Gömlek No:85 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiyesine tabi Türkmen köyünün Aşağı ve Yukarı Türkmen; Kirmasti kazasına tabi Çeltikçi köyünün de Behçetiye ve Meşrutiye adlarıyla ikişer mahalleye ayrılması hususunda gereğinin yapılması.

9- Tarih: 23/C /1327 (Hicrî) Dosya No:2873 Gömlek No:49 Fon Kodu: DH.MKT.
Kütahya sancağına bağlı Gölpazarı nahiyesinin büyüklüğü ve merkez kazaya olan uzaklığından bahisle üçüncü sınıftan bir kazaya tahvilinin talebi üzerine, memurin-i dahiliyenin maaş ve masraflarının 1325 senesine dahilinin mümkün olamayacağı ve gelecek seneye talikinin zaruri olduğunun muhasebeden ifade edildiği.

10-Tarih: 29/B /1327 (Hicrî) Dosya No:2902 Gömlek No:54 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiyesinin kazaya tahvili ile dahilindeki memur maaşları ödemesinin 1325 bütçesine dahil edilmediğinden gelecek yıla ertelendiği.

11-Tarih: 02/Z /1327 (Hicrî) Dosya No:1/-6 Gömlek No:15 Fon Kodu: DH.MUİ.
Bilecik dahilindeki Türkmen karyesi ahalisine zahire ikraz edilmemiyeceği.

12- Tarih: 04/M /1328 (Hicrî) Dosya No:48 Gömlek No:53 Fon Kodu: DH.MUİ.
İzmid'in nüfusunun çokluğu ve sonradan teşkil olunan muhacirin köylerinin nizama mugayir kaza ve nahiyelere rabtolunmasından ahalice ve redif taburlarının teşkili için kurraların muamelatı muayenesinde müşkülat çekildiğinden liva dahilinde muamelat-ı askeriyede değişiklik yapıldığı.

13- Tarih: 28/Za/1328 (Hicrî) Dosya No:110 Gömlek No:5 Fon Kodu: DH.UMVM
Yenişehir'in Rüstem ve Kızılhisar köyleri ile diğer bazı mahallerde emniyet-i umumiyeyi bozan eşkıyadan bazılarının yakalandığı diğerlerinin de yakalanacağı hususunun Hüdavendigar vilayetinden bildirilmesi.

14- Tarih: 14/Ca/1331 (Hicrî) Dosya No:22 Gömlek No:9 Fon Kodu: DH.EUM.EMN.
Jandarma Şaban'ı pusuya düşürerek şehid edenlerden ikisinin yakalandığı diğerlerinin de yakalanması için takibat icra edildiği.

15- Tarih: 10/Ca/1332 (Hicrî) Dosya No:176 Gömlek No:53 Fon Kodu: DH.İD..
Ertuğrul sancağında olduğu gibi sair yerlerde de taksimat-ı mülkiye ve askeriyenin birbirine uymamasının çeşitli zorluklara yolaçtığı anlaşıldığından bu konuda Harbiye Nezareti'nce tedkikatda bulunulmakda olduğu.

16- Tarih: 22/B /1333 (Hicrî) Dosya No:5 Gömlek No:29 Fon Kodu: DH.EUM.ADL.
Gölpazarı nahiyesinin Yeni karyesinden Çalkaralıyan Artin'e ait zarfın içinde siyasi bir evrak olmadığının yapılan tahkikattan anlaşıldığı.

17- Tarih: 24/B /1333 (Hicrî) Dosya No:7 Gömlek No:72 Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb
Ermeni şahısların haberleşmelerini havi yedi adet telgraf sureti.

18- Tarih: 21/Z /1333 (Hicrî) Dosya No:111 Gömlek No:50 Fon Kodu: DH.EUM.MH..
Vazifeli olarak İnegöl ve Yenişehir'e gönderilen polis memurlarının harcırahı havalenamesinin gönderilmesi.

19- Tarih: 17/R /1334 (Hicrî) Dosya No:106 Gömlek No:4 Fon Kodu: DH.MB..HPS.
Ermeni İhtilal Komitası efradından oldukları sabit olanlar ile, Gemlik'te çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı Bandırma Divan-ı Harb-i Örfisi'nce kalebendliğe mahkum edilen şahısların, muvakkat kalebendlik mevkii ittihaz edilen Çorum'a gönderilmeleri gerektiği.

20- Tarih: 17/B /1334 (Hicrî) Dosya No:24 Gömlek No:31 Fon Kodu: DH.EUM.5.Şb
Bilecik civarında bulunduğu ihbar edilen İngiliz casusunun yapılan bütün tahkike rağmen bulunamadığı.

21- Tarih: 08/R /1335 (Hicrî) Dosya No:33 Gömlek No:16 Fon Kodu: DH.EUM.2.Şb
Koharik bint-i Abraham'ın ihtidâ etmek isteğinin vicdânî kanâatından başka bir fikre ma'tûf olmadığı ve herhangi bir kötü hali görülmediği.

22- Tarih: 08/M /1336 (Hicrî) Dosya No:163 Gömlek No:46 Fon Kodu: DH.EUM.MH..
Asker kaçağı Beni karyeli Mustafa'nın ailesinin , Orhangazi veya Gölpazarı'na sevk masrafları için havalename gönderilmesi.

23- Tarih: 01/B /1337 (Hicrî) Dosya No:3 Gömlek No:9 Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Göl Pazarı'nda Köprücü Değirmeni'ni basan eşkıyaların yakalanmalarının memnuniyet verici olduğunun İzmit Mutasarrıflığı'na bildirildiği.

 

OSMANLI ARŞİVİNDE GÖLPAZARI
- tarih 04.10.2008, 17:08 (UTC)
 24- Tarih: 22/L /1317 (Hicrî) Dosya No:2309 Gömlek No:114 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı Nahiyesi eski Müdürü Mehmed Emin Efendi'nin vilayet müddei-i umumiliğince mahkeme edilmesinin uygun bulunması üzerine, incelenmek üzere gönderilen evrakın iade edildiği.

25-Tarih: 11/M /1318 (Hicrî) Dosya No:2343 Gömlek No:108 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Hasan Hulki Efendi'nin kanuna aykırı muamelatından dolayı hakkında tahkikat ve muhakeme yapılmadan görevinden azledilip, yerine bir başkasının tayin edilemeyeceği.

26- Tarih: 06/S /1318 (Hicrî) Dosya No:2355 Gömlek No:41 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı Kızılkum-ı Sağir karyesinde babasından intikal eden arazinin Ayşe adlı bir kadına devredilip kısmen Ziraat Bankası'na rehin verildiğini bildiren Asakir-i Şahane efradından Emin hakkında gereğinin yapılması.

27- Tarih: 11/R /1318 (Hicrî) Dosya No:2386 Gömlek No:6 Fon Kodu: DH.MKT.
Karabaşoğlu Kirkor veled-i Ohannes Tirkeş adına Gölpazarı Nahiyesi Müdürlüğü'nden verilen mürur tezkiresindeki eksiklikler yüzünden değiştirilen tezkirenin pul parasının nahiye müdüründen tahsili.

28- Tarih: 17/R /1318 (Hicrî) Dosya No:2389 Gömlek No:77 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiyesi müdürünün, Keskin bin Rıza Bey'e verdiği eksik muameleli mürur tezkiresi ile pul bedelinin kendisinden tahsil edilmesi.

29- Tarih: 26/R /1318 (Hicrî) Dosya No:2393 Gömlek No:26 Fon Kodu: DH.MKT.
Azledilen Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Hasan Rızı Hulki Efendi'nin yerine Musa Yaver Efendi'nin tayin edildiği.

30-Tarih: 30/R /1318 (Hicrî) Dosya No:2396 Gömlek No:30 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiyesinde Kumsagır karyesinde babasından kendisiyle kardeşi ve kalan araziye Ayşe adlı bir kadın tarafından müdahalede bulunulduğuna dair asakir-i şahane efradından Emin'in şikayeti hususunda gereğinin yapılması.

31- Tarih: 09/B /1318 (Hicrî) Dosya No:2423 Gömlek No:111 Fon Kodu: DH.MKT.
Asakir-i Şahane efradından Emin'in Gölpazarı nahiyesi Kumsağır köyünde babasından kalan araziye başkasının hak iddiasından dolayı mağduriyetinin giderilmesini istediği.

32- Tarih: 05/Z /1318 (Hicrî) Dosya No:2466 Gömlek No:31 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı Nahiyesi Müdürlüğü'nden infisali sebebinin tedkikiyle yine bir müdürlüğe tayinini isteyen Mehmed Emin Efendi için gereğinin yapılması.

33- Tarih: 25/Z /1318 (Hicrî) Dosya No:2472 Gömlek No:108 Fon Kodu: DH.MKT.
Bazı nahiyelerin müdürlüklerine tayin ve nakiller.

34- Tarih: 27/M /1319 (Hicrî) Dosya No:2485 Gömlek No:79 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı Nahiyesi Müdüriyeti'nden azledilen Mehmet Emin Efendi'nin sınıfı dahilinde bir nahiye müdürlüğüne intihabı.

35- Tarih: 01/Ş /1319 (Hicrî) Dosya No:2555 Gömlek No:68 Fon Kodu: DH.MKT.
İşten el çektirilmiş olan ve men-i muhakemesine karar verildiğinden iadesini talep eden eski Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Hasan Rıza Efendi hakkında yapılan tahkikatta kötü halleri tahakkuk ettiğinden reddedildiği.

36- Tarih: 01/Ş /1319 (Hicrî) Dosya No:2555 Gömlek No:55 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiyesi eski müdürü Hasan Hulki ve Gökçeağaç Nahiyesi Müdürü Süleyman Efendilere zaruret hallerinden dolayı atiyye verilmesi.

37- Tarih: 06/L /1319 (Hicrî) Dosya No:2575 Gömlek No:111 Fon Kodu: DH.MKT.
İşten el çektirilen Gölpazarı Nahiye Müdür-i sabıkı Hasan rıza Efendi'nin, memuriyetine bir engel bulunmadığını bildiren Sadaret tezkiresinin siciline işlenmesi.

38- Tarih: 05/Z /1319 (Hicrî) Dosya No:442 Gömlek No:16 Fon Kodu: DH.MKT.
Mazuliyet maaşı tahsis talebinde bulunan Gölpazarı eski Müdürü Hacı Hasan Rıza Efendi'ye ait hizmet cetvelinin diğer evraklarla birlikte gereği yapılmak üzere irsali.

39- Tarih: 27/Z /1319 (Hicrî) Dosya No:471 Gömlek No:30 Fon Kodu: DH.MKT.
Bartın'ın Gölpazarı nahiyesine bağlı Ramazan karyesinden birkaç kişinin ölümüne sebep olan hastalığın bulaşıcı olmayıp simli mantar hastalığı olduğuna dair tabib raporunun Sıhhiye Nezareti'ne gönderildiği.

40- Tarih: 16/Ca/1321 (Hicrî) Dosya No:749 Gömlek No:56 Fon Kodu: DH.MKT.
Muvafakatleri üzerine becayişlerine karar verilen Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Mehmed Nuri ve Marmara Nahiyesi Müdürü Ali Nazım efendilerin maaşlarının düzenlenmesi.

41- Tarih: 06/Ra/1322 (Hicrî) Dosya No:853 Gömlek No:45 Fon Kodu: DH.MKT.
Dersaadet nüfusuna kayıtlı olduğu halde nüfus sayımında görevli olarak bulunduğu Gölpazarı'na kaydının yapılmak istendiğinden şikayetçi olan Gölpazarı Vergi Katibi Tevfik'in, Dersaadet'te belirttiği adreste kayıtlı olduğu doğru ise de kendisinin Lefke'de evlendiği eşinin de Lefkeli olması sebebiyle orada tavattun eylediği belirtilerek ona göre işlem yapılması.

42- Tarih: 04/R /1324 (Hicrî) Dosya No:1084 Gömlek No:56 Fon Kodu: DH.MKT.
Domaniç Nahiyesi Müdürü Ali Rıza Efendi ile Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Ali Efendi'nin becayişleri.

43-Tarih: 07/Ra/1325 (Hicrî) Dosya No:67 Gömlek No:55 Fon Kodu: DH.TMIK.S..
Kaza haline getirilmesi istenen Gölpazarı nahiyesine ait evrakların görüş ve mütalaası alınmak üzere Seraskerlik'e takdim edildiği.

 

OSMANLI ARŞİVİNDE GÖLPAZARI
- tarih 04.10.2008, 17:03 (UTC)
 44- Tarih: 18/Ra/1307 (Hicrî) Dosya No:1673 Gömlek No:74 Fon Kodu: DH.MKT.
Erhavi Nahiyesi Müdürü Hüseyin Hüsnü Efendi'nin Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Hüsnü Efendi'nin yerine tahviliyle yerine Mülazım Hüseyin Hüsnü Efendi'nin tayini.

45- Tarih: 18/R /1307 (Hicrî) Dosya No:1681 Gömlek No:32 Fon Kodu: DH.MKT.
Lefke ve Gölpazarı nahiyeleri efradının muayene ve numara muamelatına dair.

46- Tarih: 28/L /1307 (Hicrî) Dosya No:1732 Gömlek No:85 Fon Kodu: DH.MKT.
İstifa eden Kalkandelen Kazası Kaymakamı Ali Necmi Bey'in yerine yapılacak tayin hususunun Sadaret'e arzı.

47-Tarih: 23/M /1308 (Hicrî) Dosya No:1758 Gömlek No:112 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Hüsnü Efendi'nin azliyle yerine Ahmed Hulusi Efendi'nin tayini.

48- Tarih: 13/C /1308 (Hicrî) Dosya No:1802 Gömlek No:67 Fon Kodu: DH.MKT.
Aziziye Nahiyesi Müdürü Ahmed Bey'le İlbeyli Müdürü Mehmed Agah Efendi'nin becayiş talebinin uygun görülmediği ve Aziziye Müdürlüğü'ne Hüsnü Efendi'nin tayin edildiği.

49- Tarih: 23/Ş /1308 (Hicrî) Dosya No:1825 Gömlek No:3 Fon Kodu: DH.MKT.
Kaza merkezinin karyelerine uzaklığından dolayı nüfus vukuatını zamanında veremediklerinden bahisle Ertuğrul Sancağı'na tabi Gölpazarı nahiyesinde bir nüfus şubesi açılması talebini havi varakanı tahkiki.

50- Tarih: 24/R /1309 (Hicrî) Dosya No:1894 Gömlek No:75 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Ahmed Hulusi beyin hastalığı münasebetiyle Dersaadet'e gitmesine izin verildiği.

51- Tarih: 13/C /1309 (Hicrî) Dosya No:1911 Gömlek No:61 Fon Kodu: DH.MKT.
Ertuğrul Sancağı Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Ahmed Hulusi Efendi'nin hastalığının tedavisi için Dersaadet'e gelmesine izin verilmesiyle yerine memur-ı gayr-ı muvazzafdan olan Hasan Efendi'nin naib vekili olarak atandığı.

52- Tarih: 11/Ş /1309 (Hicrî) Dosya No:1931 Gömlek No:96 Fon Kodu: DH.MKT.
Katolik mezhebine geçip tekrar dönüş yapan Ertuğrul Sancağı Gölpazarı nahiyesi Türkmen karyesi Ermenilerinin Katoliklik dönemlerine ait birikmiş vergilerinin tahsili.

53-Tarih: 04/Z /1309 (Hicrî) Dosya No:24 Gömlek No:114 Fon Kodu: Y..PRK.UM..
Hüdavendigar vilayetinde Gölpazarı ile Mihalgazi arasında yol kesen şakilerin yaptıkları gasplar ve bunların takibi.

54- Tarih: 19/M /1310 (Hicrî) Dosya No:84 Gömlek No:42 Fon Kodu: Y..PRK.ASK.
Geyve'de Osman nam şahsı dağa kaldıran eşkıyanın takibi ve yataklık edenlerin derdesti.

55-Tarih: 29/S /1310 (Hicrî) Dosya No:2004 Gömlek No:98 Fon Kodu: DH.MKT.
Ertuğrul sancağına tabi Lefke, Gölpazarı ve İznik nahiyelerinde tahrir-i cedide bazı muhacirlerin kendilerini kaydettirmediği, bazı muhacirlerin de yanlış beyanla bir nevi sahtekarlık yaptıkları.

56-Tarih: 25/R /1310 (Hicrî) Dosya No:2021 Gömlek No:20 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiyesinin üçüncü sınıf kaymakamlığa tahvili, Söğüd Kazası'na bağlı, Mihalgazi nahiyesinin Gölpazarı'na ilhakı hakkındaki Hüdavendigar İdare Meclisi mazbatasının alındığı, bunun için idari birimlerde yapılacak değişikliklerle ilgili nizamname ahkamına uygun cetvel gönderilmesi gerektiği.

57- Tarih: 28/B /1310 (Hicrî) Dosya No:2052 Gömlek No:29 Fon Kodu: DH.MKT.
Ertuğrul sancağına bağlı Gölpazarı nahiyesinin kaza ittihaz olunması için, hazinenin müsaid olmadığı ve nahiye olarak idaresine devam edilmesi.

58-Tarih: 15/L /1310 (Hicrî) Dosya No:27 Gömlek No:24 Fon Kodu: DH.MKT.
Teba'-i gayri müsliminin yaş tahsislerinin her sene teftişi sicillat zamanında hakim olan nizama göre mecalis-i idarece yapılması gerektiğinin Hüdavendigar Vilayeti'ne bildirildiği.

59-Tarih: 18/Za/1310 (Hicrî) Dosya No:21 Gömlek No:41 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiyesinde zuhur eden hastalığın önlendiği, vefayat dahi vukubulmadığı gibi, mevcut hastalarında günden güne iyileştiğinin Hüdavendigar Valiliği tarafından işar olunduğu.

60- Tarih: 02/Ca/1313 (Hicrî) Dosya No:2070 Gömlek No:79 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiyesine sevk edilmek üzere bir taburun silah altına alınmasının gerçekten gerekli olup olmadığının Hüdavendigar Vilayeti'ne sorulması.

61- Tarih: 25/Ra/1316 (Hicrî) Dosya No:2090 Gömlek No:93 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı Nahiye Müdürü Mehmed Efendi'nin azliyle yerine Hacı Hasan Rıza Efendi'nin tayin edildiği ve harcırahından kesilecek meblağın Babıali Teshilat Sandığı'na gönderilmesi.

62-Tarih: 06/Ca/1316 (Hicrî) Dosya No:2109 Gömlek No:50 Fon Kodu: DH.MKT.
Hamidiye Kazası Hisarönü karyesi ile Bartın Kazası Gölpazarı ve Amasra nahiyeleri ahalisinin orman ve baltalıklardan kesip naklettikleri odunların satışı ile geçinmekte olduklarından bahisle orman memurlarının varidatı artırmak için fazla fiyat tayin ettiklerine dair mezkur kaza imam ve muhtarlarına şikayeti.

63- Tarih: 23/B /1316 (Hicrî) Dosya No:146 Gömlek No:85 Fon Kodu: Y..PRK.ASK.
İzmid'in Hendek kayasından Karabey namındaki bir kişinin refakatindeki Gürcü ve Çerkeslerden mürekkeb çete ile yaptığı gasb vs.

 

OSMANLI ARŞİVİNDE GÖLPAZARI
- tarih 04.10.2008, 16:59 (UTC)
 64-Tarih: 07/S /1278 (Hicrî) Dosya No:198 Gömlek No:92 Fon Kodu: A.}MKT.DV..
Gölpazar ahalisinden müteveffa Kahveci Ömer Ağa'nın alacaklıları ile varislerine arasındaki hane davasının muhakemesinin yapılarak sonuçlandırılması.

65- Tarih: 26/Ra/1278 (Hicrî) Dosya No:133 Gömlek No:9 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
Gölpazarı, Zikni, Şatak ve Vestan Kazaları Vekil Müdürleri Veli Ağa, Mustafa Efendi, Osman Ağa ve Esad Bey'in asaleten icra-yı memuriyetleri.

66- Tarih: 28/R /1278 (Hicrî) Dosya No:376 Gömlek No:7 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Gölpazarı kazasından Durmuş'un bulmuş olduğu bir miktar meskukat-ı atikanın gönderildiğine dair İzmit Meclisi'nden gelen evrakın takdimi.

67-Tarih: 02/Ş /1278 (Hicrî) Dosya No:217 Gömlek No:13 Fon Kodu: A.}MKT.DV..
Talebe-i Ulum'dan Mehmed Efendi'nin İliç köyünden Emiroğlu Osman'ın kızını ama ettiği iddiasının tahkiki.

68- Tarih: 29/L /1278 (Hicrî) Dosya No:145 Gömlek No:62 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
Adapazarı Müdürü Vekili Rüşdü Efendi'nin yerine İzmit hanedanından Hafız Efendi'nin ve Gölpazarı Müdürü İsmail Ağa'nın yerine Hacı Mehmed Ağa'nın tayini.

69-Tarih: 07/Ra/1280 (Hicrî) Dosya No:274 Gömlek No:8 Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Lefke ve Gölpazarı kazalarının birleştirilerek ikisine bir naib tayini talebi.

70- Tarih: 21/C /1304 (Hicrî) Dosya No:1405 Gömlek No:16 Fon Kodu: DH.MKT.
Tamimen vilayetlere bildirilen asker alımı hususundaki tebliğe binaen askerlikle mükellef olup Hassa Ordusuna mensup Gölpazarı, Lefke ve İznik nahiyeleri efradının isimlerini mübeyyin defterin Hüdavendigar Vilayetince gönderildiği.

71- Tarih: 26/C /1304 (Hicrî) Dosya No:1406 Gömlek No:36 Fon Kodu: DH.MKT.
İnşası devam eden İzmid-Ankara yolunun bitirilmesi için güzergah üzerinde on iki saat mesafedeki yerlerin amelesinin tamamen istihdamı, ihtiyaç duyulması halinde başka noktalara amele sevki ve teferruatı hakkında Ankara Vilayeti'nden alınan tahriratın icabı icra olunmak üzere takdimi.

72- Tarih: 15/Z /1304 (Hicrî) Dosya No:1443 Gömlek No:99 Fon Kodu: DH.MKT.
Vefat eden Gölpazarı Nahiye Müdürü Hacı Osman Efendi'nin yerine Hüseyin Hüsnü Efendi'nin tayini ve ilgili işlemlerin yapılması.

73- Tarih: 04/Ca/1305 (Hicrî) Dosya No:1478 Gömlek No:48 Fon Kodu: DH.MKT.
Memleketi olan Nevşehir'den Dersaadet'e gelen ailesini götürmek üzere izin taleb eden Gölpazarı nahiye müdürünün görevi başından ayrılmasında mahzur olup olmadığının sorulması.

74- Tarih: 20/Ca/1305 (Hicrî) Dosya No:1482 Gömlek No:74 Fon Kodu: DH.MKT.
Söğüd'e tabi Mihalgazi nahiyesi merkezinin Fırka karyesinden Ak karyesine iadesi, Gölpazarı nahiyesinin Söğüd kazasından ayrılarak Bilecik'e ilhakı hakkındaki tahkikat evrakının Hüdavendigar Valiliği'ne gönderildiği.

75- Tarih: 06/C /1305 (Hicrî) Dosya No:1486 Gömlek No:88 Fon Kodu: DH.MKT.
İnşa edilmeye başlanan İzmid-Ankara yolunun biran evvel bitirilmesi için ilgili yerlere gerekli emirlerin verildiği.

76- Tarih: 09/B /1305 (Hicrî) Dosya No:1496 Gömlek No:11 Fon Kodu: DH.MKT.
Gölpazarı nahiye müdürü iken yerli halktan olduğu için azledilen Hüsnü Bey'in tekrar bu görevde istihdam edilen ve tapu memuru kardeşi ile birlikte halka zulmettiğine dair Müderris Ahmed Nazif'in şikayetinin tahkiki.

77-Tarih: 12/Ş /1305 (Hicrî) Dosya No:1503 Gömlek No:70 Fon Kodu: DH.MKT.
Yerli olduğu için azledilen Gölpazarı Müdürü Hüsnü Efendi'nin yeniden istihdam edildiği. Tapu Memurluğu'ndan bulunan biraderi'nin ahaliyi tahkir ettiği şeklindeki şikayetlerin tahkiki.

78-Tarih: 15/Ş /1305 (Hicrî) Dosya No:6 Gömlek No:98 Fon Kodu: Y..PRK.KOM.
Çalkara, Alınca, Meravca, Asarlık, Gölpazarı ve diğer karyelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Hüdavendigar Valiliği'nden yardım temennisi.

79-Tarih: 08/N /1305 (Hicrî) Dosya No:1508 Gömlek No:121 Fon Kodu: DH.MKT.
Mihalgazi nahiyesi merkezinin Ak karyesine nakli ve Gölpazarı nahiyesinin, Söğüd kazasından ayrılarak Ertuğrul Sancağı Merkezi olan Bilecik'e bağlanması.

80-Tarih: 02/Ra/1306 (Hicrî) Dosya No:1561 Gömlek No:88 Fon Kodu: DH.MKT.
Nüfus memuru bulunmayan nahiyelerde askerlik kur'a işlemleri yapılmayıp bağlı olduğu kazalarda yapıldığı halde Gölpazarı ve Lefke nahiyeleri kur'asının icrası için bu nahiyelere Ertuğrul sancağı nüfus memurunun gönderilmek istendiği.

81- Tarih: 03/Z /1306 (Hicrî) Dosya No:1644 Gömlek No:96 Fon Kodu: DH.MKT.
Ertuğrul sancağına tabi Gölpazarı Nahiyesi Müdürü Hüsnü, Naibi Hasan ve Meclis azasından Berber Ahmed'in ahalinin ve hazinenin zararına işler yaptıklarından şikayet olunduğundan Hüdavendigr Valiliği'nce tahkikat yapılması.

82- Tarih: 09/Z /1306 (Hicrî) Dosya No:1646 Gömlek No:138 Fon Kodu: DH.MKT.
Eskişehir, İnegöl, Lefke ve Gölpazarı'ndaki hayvan hastalığından ölenlerin miktarıyla hastalığın son durumunu bildiren tahriratın Dahiliye Nezareti'ne takdimi.

83- Tarih: 11/S /1307 (Hicrî) Dosya No:1664 Gömlek No:52 Fon Kodu: DH.MKT.
Karamürsel redif binbaşısı ile İzmid Livası Kumandanlığı'nca Lefke ve Gölpazarı nahiyeleri kura muayenelerinde usulsüzlük yapıldığı haberi hakkında gereğinin yapılması.

 

OSMANLI ARŞİVİNDE GÖLPAZARI
- tarih 04.10.2008, 16:51 (UTC)
 84- Tarih: 11/M /1269 (Hicrî) Dosya No:64 Gömlek No:22 Fon Kodu: A.}MKT.DV..
Sarraf Heci Hazer'in Gölpazarı Sabık Müdürü İbrahim Ağa'daki alacağının tahsili.

85- Tarih: 03/S /1269 (Hicrî) Dosya No:82 Gömlek No:68 Fon Kodu: A.}DVN.
1- Zimmetine para geçiren Gölpazarı Kazası Müdürü Hasan'ın azlinin kati olmayıp, sürgün edilmesi.2- İzmid'den nefyedilen Şehirköy Kazası Müdürü Osman'ın zimmetinin ödenmesi sebebiyle tahlisiyesi.

86- Tarih: 19/Ra/1269 (Hicrî) Dosya No:53 Gömlek No:83 Fon Kodu: HR.MKT.
Gürün kazası sakinlerinden Ermeni Manok'un buldurulup memleketine gönderilmesi.

87-Tarih: 30/Ca/1269 (Hicrî) Dosya No:70 Gömlek No:92 Fon Kodu: A.}MKT.DV..
Yaralama olayı suçlularının yakalanarak muhakeme edilmesi.

88- Tarih: 09/C /1269 (Hicrî) Dosya No:71 Gömlek No:11 Fon Kodu: A.}MKT.DV..
Emin Efendi'nin müderris olan biraderine yapılan müdahalenin men'i.

89- Tarih: 27/C /1269 (Hicrî) Dosya No:131 Gömlek No:5 Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Sarraf Hazer'in Gölpazarı sabık müdüründeki alacağının tesviye olunduğu.

90- Tarih: 08/B /1269 (Hicrî) Dosya No:72 Gömlek No:6 Fon Kodu: A.}MKT.DV..
Göynüksuyu üzerindeki değirmenin icarından dolayı Sarraf Papasoğlu Toros'un alacağının tahsili.

91-Tarih: 24/Ş /1270 (Hicrî) Dosya No:58 Gömlek No:62 Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Alış veriş paraları için çıkan "kalb" evrakın, birleştirilmek üzere gönderilmesi.

92- Tarih: 09/L /1270 (Hicrî) Dosya No:114 Gömlek No:95 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Gölpazarı ahalisinin gönderdiği beygir bedeline dair olan evrakın iade edildiği.

93- Tarih: 13/S /1271 (Hicrî) Dosya No:170 Gömlek No:24 Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Gölpazarı Müdürü Mehmed Bey'e gerekli yardım ve hürmetin gösterilmesi.

94- Tarih: 19/N /1271 (Hicrî) Dosya No:80 Gömlek No:67 Fon Kodu: A.}MKT.DV..
Hatice Hanım'ın, Gölpazarı Sabık Sandık Emini Hacı Osman Ağa'daki alacağının tahsili.

95- Tarih: 29/L /1271 (Hicrî) Dosya No:14 Gömlek No:41 Fon Kodu: A.}DVN.MHM.
Gölpazarı sakinlerinden Paşa Mustafa ile Helvacı oğlu Vartan Haçator ve Bedros arasındaki alacak davasının halledilmesi hakkında Gölpazarı naibine hüküm.

96- Tarih: 02/M /1273 (Hicrî) Dosya No:90 Gömlek No:11 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
1-Lefke ve Omorfa Kazası Müdürü Ali Efendi'nin azliyle yerine Osman Efendi'nin tayini. Vefat eden Gölpazarı Müdürü Osman Ağa'nın yerine Aydıncık Müdürü Osman Efendi'nin tayini. 2-Çürüksu Müdürlüğü'ne vekaleten bakan Osman Bey'in asaleten tayini.

97-Tarih: 1274 (Hicrî) Dosya No:87 Gömlek No:14 Fon Kodu: A.}AMD.
Lefke, Omorfo kazalarına tayin olunan müdürlerin icra-yı asaletine ve Gölpazarı, Çüruksu kazaları müdürlüklerine dair Meclis-i Vâlâ mazbatasının takdimi.

98- Tarih: 25/B /1274 (Hicrî) Dosya No:130 Gömlek No:14 Fon Kodu: A.}DVN.
Kasap oğlu Ali Ağa ile kaptanının hissedarı olduğu Martiko tabir olunur gemi için Sened-i Bahri verilmesi.

99- Tarih: 04/N /1274 (Hicrî) Dosya No:312 Gömlek No:58 Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Gölpazarı Sabık Müdürü Şakir Efendi'nin bir kazaya müdür tayin edilmesi.

100- Tarih: 04/Za/1274 (Hicrî) Dosya No:98 Gömlek No:2 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
İznik Kazası Müdürü Ali Rıza Efendi'nin azli ile yerine Haki Efendi'nin tayini olunduğu. Görele Kazası Müdürü Süleyman Bey'in azli ile yerine Gürcistan muhacirlerinden Şakir Ağa'nın tayin olunduğu. Hafik Kazası Müdürü Abdi Efendi'nin Koçgiri Aşireti kaymakamlığına, onun yerinede Sadeddin Efendi'nin tayin olunduğu. Gölpazarı Kazası Müdürü Mehmed Ağa'nın azli ile yerine Hacı Ali Ağa'nın tayin olunduğu.

101-Tarih: 14/Za/1274 (Hicrî) Dosya No:98 Gömlek No:19 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
İstifa eden Zerezne Kazası Müdürü Veli Ağa ile Kurukavak Kazası Müdürü Ahmed Ağa'nın yerlerine Hacı Ahmed Ağa ve Osman Ağa'nın, istifası ile azl edilen Akçaşehir Kazası Müdürü Hüseyin Ağa'nın yerine Ahmed Ağa'nın tayin olunduğu. Sürgün edilen Kakas Kazası Müdürü Murad Bey'in yerine Sabit Ağa'nın tayin olunduğu. Yakova Kazası Müdürlüğü'ne Mahmud Ağa'nın tayini.

102- Tarih: 09/Ra/1275 (Hicrî) Dosya No:329 Gömlek No:38 Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Gölpazarı'ndaki Medrese'ye ait olan menzilin kirasının müstecirinden tahsili ve vakfın muhasebesinin görülmesi.

103- Tarih: 27/N /1275 (Hicrî) Dosya No:348 Gömlek No:83 Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Gölpazarı Müdürü Osman Efendi'nin Adapazarı Müdürü ile becayişi hakkında gerekenin yapıldığı.

 

<-Geri

 1 

Devam->Created by Crazyprofile.com
kanyon11.tr.gg